FEL rhan o’n hymrwymiad i fynd i’r afael â Stelcian, cynhaliodd Heddlu De Cymru a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gynhadledd ar Stelcian, a oedd yn cynnwys nifer o brif siaradwyr, asiantaethau partner, goroeswyr ac arbenigwyr.

Rhoddodd y digwyddiad, a gynhaliwyd yn Stadiwm Dinas Caerdydd, drosolwg cynhwysfawr o’r heriau y mae’r heddlu a’i bartneriaid yn eu hwynebu i’r rhai a oedd yn bresennol – a’r cyfle i glywed gan oroeswyr ac arbenigwyr yn y maes.

Fe’i hgorwyd gan Ddirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Emma Wools a Ditectif Uwcharolygydd Jason Davies. Pwysleisiodd y ddau mai stelcio yw un o’r ffyrdd mwyaf cyffredin o gam-drin. Ond nodwyd bod hwn yn faes allweddol lle mae pobl yn agored i niwed a lle mae’n rhaid i heddluoedd ledled y DU ddarparu gwell gwasanaeth.

Mae stelcio yn ffurf ddifrifol ar aflonyddu a gellir ei ddiffinio fel sylw cyson a digroeso.

Mae effaith stelcio ar ddioddefwyr yn sylweddol. Mae’n cwtogi ar ryddid yr unigolyn, gan gyfyngu ar ei allu i fyw ei fywyd bob dydd.

Ditectif Uwcharolygydd Jason Davies: “Mae’n bwysig ein bod yn trafod stelcio am fodachosion o stelcio yn cael eu tangofnodi

“Mae diogelu’r bobl sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas a mynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a merched yn flaenoriaethau allweddol yng Nghynllun yr Heddlu a Gostwng Troseddu yma yn Ne Cymru.

“Dim ond drwy gydweithio y gallwn fynd i’r afael â’r broblem hon – rhoi gwybod yw’r cam cyntaf a mwyaf hanfodol. Unwaith y bydd yr heddlu yn ymwybodol o’r broblem, gallwn weithredu. Ar y cyd â’n partneriaid dibynadwy gallwn roi cymorth effeithiol i ddioddefwyr er mwyn sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed a bod y sawl sy’n gyfrifol yn cael eu dwyn o flaen eu gwell.

“Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi rhoi o’u hamser i ddod yma heddiw – yn enwedig y goroeswr o’r Gwasanaeth Ymbweru ac Addysgu Goroeswyr a roddodd gipolwg brawychus i ni ar y profiad trawmatig a gafodd oherwydd ei stelciwr.”

Cafwyd cyflwyniad gan Ymddiriedolaeth Suzy Lamplugh a soniodd am Stelcian a Seibrstelcian – a siaradodd Dr Jane Monckton-Smith – Uwch Ddarlithydd mewn Troseddeg a Chyfarwyddwr y Ganolfan Dysgu ac Arloesedd mewn Amddiffyn y Cyhoedd ym Mhrifysgol Caerloyw am ‘Stelcian a Dynladdiad Partner Clos’.

Siaradodd goroeswr o’r Gwasanaeth Ymbweru ac Addysgu Goroeswyr* am ei phrofiad trawmatig, a chafwyd cyflwyniad emosiynol gan Clive Ruggles, ynghylch marwolaeth ei ferch Alice, a gafodd ei llofruddio gan ei chyn-gariad ym mis Hydref 2016, a’r mesurau cyfreithiol yr hoffai eu gweld yn cael eu mabwysiadu.

Yn genedlaethol** mae 1 o bob 5 menywod yn cael ei stelcian yn ystod ei fywyd – gyda mwyafrif sylweddol o’r dioddefwyr yn fenywod. Mae ffigurau yn ardal Heddlu De Cymru yn cynnwys 243 o droseddau stelcian yn 2017/18, sy’n cyfateb i 0.2 y cant o’r holl droseddau yn y cyfnod hwnnw.

Ychwanegodd Ditectif Uwcharolygydd Jason Davies: “Ochr yn ochr â thîm y Comisiynydd, rydym yn gweithio i wella ein gallu i adnabod arwyddion stelcian – ar hyn o bryd mae gennym amrywiaeth o hyfforddiant a chanllawiau i wella’r ffordd rydym yn nodi ac yn cofnodi achosion o stelcian, yn asesu’r risg sy’n gysylltiedig â nhw, yn ymchwilio iddynt ac yn llunio cynlluniau diogelwch.

“Mae’r adnodd hwn – ynghyd â digwyddiadau fel hwn – yn ein galluogi i godi ymwybyddiaeth, rhoi cymorth i’r rhai sydd mewn angen neu sydd mewn perygl, a thynnu sylw at y gefnogaeth sylweddol sydd ar gael. Rwy’n ddiolchgar i’r holl siaradwyr heddiw sydd wedi cyfrannu at lwyddiant y digwyddiad hwn.”

Beth yw Stelcian?

Patrwm o ymddygiad ailadroddus bygythiol, digroeso neu aflonyddol yw stelcian a gyflawnir gan un unigolyn yn erbyn unigolyn arall.

Mae gweithredoedd yn cynnwys: aflonyddu dros y ffôn, cael eich dilyn, derbyn anrhegion digroeso, negeseuon yn cael eu cyhoeddi ar-lein gan gynnwys ar sianeli’r cyfryngau cymdeithasol, ynghyd â mathau tebyg eraill o ymddygiad ymwthiol sy’n achosi ofn a phryder i’r unigolyn sydd wedi’i dargedu.

Gall rhywun eich stelcio neu aflonyddu arnoch mewn llawer o ffyrdd gwahanol ac mae’n bosibl na fydd yn ymddangos yn fygythiol i rywun arall. Fodd bynnag, os bydd rhywun yn cysylltu neu’n cyfathrebu â chi mewn unrhyw ffordd sy’n amlwg yn ddigroeso, gan godi braw arnoch neu beri gofid neu bryder i chi, mae’r unigolyn hwnnw yn aflonyddu arnoch ac nid oes rhaid i chi ei oddef.

Mae angen i’r heddlu a’i bartneriaid godi ymwybyddiaeth o sut y gall ymddygiad ddwysáu. Nid yw’r ffaith nad oes trais yn golygu nad yw’n effeithio ar y dioddefwr. Gall stelcian achosi gofid seicolegol difrifol i ddioddefwr. Mae iselder, gorbryder, diffyg cwsg, paranoia, agoraffobia ac anhwylder straen wedi trawma i gyd yn sgil-effeithiau cyffredin o stelcian.

Rhowch wybod amdano

Os ydych yn teimlo bod rhywun yn aflonyddu arnoch neu’n eich stelcian, rhowch wybod amdano. Cysylltwch â ni drwy ffonio 101 neu gallwch ymweld â ni mewn gorsaf heddlu

Pwysig: Os ydych yn teimlo bod ymddygiad unigolyn yn eich peryglu’n uniongyrchol, ffoniwch 999 ar unwaith.

Cymorth a chefnogaeth
Llinell Gymorth Genedlaethol ar gyfer Achosion o Stelcio

www.suzylamplugh.org
Gwasanaeth Eirioli Paladin ar gyfer Achosion o Stelcian
Rhywun yn codi ofn arnoch?

Ymddiriedolaeth Alice Ruggles

Similar Posts
Latest Posts from Hyperlocal Cymru Ar-Lein