Sefydlwyd Ymgyrch Tramline i ddechrau gan Highways England – mae’n darparu Cerbyd Nwyddau Trwm i heddluoedd ac yn eu galluogi i gynnal patrolau o’r prif ffyrdd rhydwelïol ledled Cymru. Mae’r cerbyd yn rhoi safbwynt gwahanol i swyddogion gweithredol, gan alluogi iddynt ganfod achosion o yrru peryglus yn well.

Cynlluniwyd y fenter er mwyn helpu’r heddlu i nodi a chofnodi ymddygiad a allai fod yn beryglus gan yrwyr gan ddefnyddio camera fideo a ddelir â llaw mewn uned tractor HGV.

Bydd y pedwar heddlu yng Nghymru, mewn partneriaeth â GanBwyll, Partneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd Cymru, yn gweithio ledled Cymru i atal gyrwyr sy’n gyrru’n beryglus. Mae enghreifftiau o’r ymddygiad gyrru peryglus a gaiff ei dargedu yn cynnwys y canlynol:

• Gyrru peryglus mewn cerbydau masnachol, megis HGV
• Tecstio / defnyddio dyfeisiau symudol / ffrydio wrth yrru
• Troseddau sy’n ymwneud â gwregysau diogelwch
• Gyrru peryglus neu ddiofal
• Troseddau moduro eraill

Dechreuodd Ymgyrch Tramline yn Lloegr ym mis Mawrth 2015 ac mae bellach yn mynd ar daith o’r wlad bob mis drwy’r heddluoedd rhanbarthol. Nod ehangu’r cynllun peilot i Gymru yw rhwystro ac atal achosion o ddiffyg cydymffurfiaeth a gwella ymddygiad gyrwyr.

Dywedodd Arolygydd Steve Davies, o adran Ymgyrchoedd Arbenigol Heddlu De Cymru, a chydgysylltydd Ymgyrch Tramline:

“Bydd yr ‘uwch-gab’ yn mynd ar batrôl ar hyd y draffordd a’r prif gefnffyrdd ledled Cymru, a gosodwyd camerâu ongl lydan arno er mwyn gallu recordio ymddygiad gyrru anniogel. Nid oes cyfyngydd cyflymder penodol arnynt ychwaith, sy’n golygu y gallant deithio ar gyflymderau hyd at y terfyn cyflymder cenedlaethol, a gosodwyd goleuadau sy’n fflachio arnynt i’w defnyddio gan heddluoedd mewn argyfwng.

“Mae’r cabiau yn golygu y gall swyddogion yr heddlu ffilmio tystiolaeth o ymddygiad gyrru anniogel drwy yrru ochr yn ochr â cherbydau. Wedyn, caiff y gyrwyr eu tynnu i ochr y ffordd gan geir heddlu sy’n dilyn y tu ôl.

“Mae’r mwyafrif helaeth o yrwyr yn gyrru’n synhwyrol ond mae rhai yn achosi perygl iddyn nhw eu hunain ac i eraill, felly bydd Ymgyrch Tramline yn ychwanegiad pwysig i waith beunyddiol ein swyddogion wrth wella diogelwch ar y ffyrdd ledled Cymru.”

Dywedodd Teresa Ciano, Rheolwr Partneriaeth GanBwyll:

“Mae diogelwch ar y ffyrdd yn flaenoriaeth i’r heddlu, awdurdodau priffyrdd a GanBwyll yng Nghymru a dyna pam ein bod yn cydweithredu er mwyn mynd i’r afael ag ymddygiad gyrru gwael a’i newid.

“Yn ogystal â gwella diogelwch, mae gwneud yr hyn a allwn i leihau nifer y digwyddiadau ar ein rhwydwaith hefyd yn lleihau tagfeydd ac yn sicrhau teithiau mwy dibynadwy i’r miloedd o yrwyr sy’n defnyddio traffyrdd a chefnffyrdd Cymru bob dydd. Bydd Ymgyrch Tramline yn ychwanegiad pwysig, gan helpu i godi ymwybyddiaeth o gyfrifoldebau gyrwyr a gwella diogelwch ar y ffyrdd.”

Mae heddluoedd ledled Cymru yn ymrwymedig i sicrhau bod y ffyrdd yn ddiogel. Y llynedd, gan weithio mewn partneriaeth, lansiodd GanBwyll a’r pedwar heddlu Ymgyrch Snap. Diolch i’r fenter, gall defnyddwyr ffyrdd roi gwybod am achosion o yrru peryglus a gaiff eu recordio drwy gamera dashfwrdd. Ers mis Tachwedd 2017, mae dros 70 o yrwyr wedi cael rhybuddion ffurfiol a chafodd 118 o yrwyr hysbysiadau yn nodi bod bwriad i’w herlyn.

Er mwyn rhoi gwybod am achos o yrru peryglus, gall defnyddwyr ffyrdd gyflwyno deunydd a recordiwyd sy’n dangos gyrru peryglus ar-lein yn https://gosafesnap.cymru/ neu https://gosafesnap.wales. Fel arall, os nad yw’n argyfwng, ffoniwch 101. Mewn argyfwng, dylech bob amser ffonio 999.

,
Similar Posts
Latest Posts from Hyperlocal Cymru Ar-Lein